Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačné podmienky, Ochrana osobných údajov (GDPR)

Pre úhradu členských príspevkov občianskemu združeniu Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Názov občianskeho združenia:      Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
Adresa:                                             Trnovec nad Váhom 1040,  925 71  Trnovec nad Váhom
zastúpená:                                        Ing. Peter Málek, predseda združenia
IČO:                                                    36075809
internetová stránka:                        www.archery3D.sk

email, telefón:                                  info@archery3d.sk, 0944644533

ďalej spolu ako " SLA3D"

aktualizované dňa: 21.12.2022


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE ÚHRADU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

 

I. PREVÁDZKA INTERNETOVEJ STRÁNKY

1.         SLA3D prevádzkuje informačný systém pre lukostrelcov na portáli www.archery3d.sk.

2.         Prostredníctvom portálu SLA3D je možné zoznámiť sa so stanovami, s činnosťou SLA3D, prihlásiť sa na súťaže usporadúvané a spoluusporadúvané SLA3D.


II. PODMIENKY A VZNIK ČLENSTVA V SLA3D

1.         Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia sa môže stať každý občan bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť, národnosť, rasu, náboženstvo a súbežné členstvo v ďalších organizáciách alebo politických stranách. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu uvedený v prihláške.

2.         Členmi združenia sa nemôžu stať osoby vyvíjajúce činnosť, ktorá je v rozpore s poslaním združenia.  Záujemca o členstvo v SLA3D musí prostredníctvom portálu www.archery3d.sk požiadať o členstvo, vysloviť súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj písomným vyhlásením potvrdiť oboznámenie sa s bezpečnostnou smernicou SLA3D a týmto spôsobom sa zaregistrovať.

3.         Záujemca o členstvo v SLA3D musí uhradiť plnú výšku členského príspevku, ktorý je platný pre daný kalendárny rok. Úhrada členského príspevku sa uskutočňuje online prostredníctvom platobnej brány Trustpay. Členský príspevok môže registrovaný člen uhradiť individuálne, prípadne aj za viacero osôb jednou sumou.

4.         Prijatie nového člena schvaľuje predsedníctvo združenia na základe prihlášky uchádzača v papierovej forme doručenej predsedníctvu združenia a overenia úhrady ročného členského príspevku.

Predsedníctvo združenia rozhodne o prihláške na najbližšom svojom zasadnutí.

V prípade prijatia predsedníctvo udelí novému členovi licenciu člena Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D a o jej udelení ho bezodkladne informuje prostredníctvom webového portálu.

V prípade odmietnutia poskytne predseda združenia uchádzačovi písomné zdôvodnenie do 14 dní od rozhodnutia najvyššieho orgánu.

Členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva o prijatí prihlášky a uhradením členského príspevku.


III.   ZÁNIK ČLENSTVA V SLA3D

1.         Členstvo v združení zaniká:

a) úmrtím člena,

b) doručením písomného oznámenia o rozhodnutí najvyššieho orgánu združenia o vylúčení člena na adresu uvedenú v centrálnom registri členov.

Dôvodmi na toto rozhodnutie môžu byť:

1. člen konal preukázateľne v rozpore so stanovami združenia,

2. člen nevyvíja nijakú činnosť v rámci združenia, ani sa nezúčastňuje jeho podujatí, ani sa nezúčastňuje rozhodovania v rámci združenia viac ako jeden rok.

3. Člen neuhradil členský príspevok v termíne stanovenom predsedníctvom

c) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia, doručeným štatutárovi združenia

2.         Uhradený členský príspevok je nevratný.  Členský príspevok môže byť vrátený iba v prípade chybnej platby, ktorú platiteľ reklamoval voči SLA3D.


IV.     OSOBNÉ ÚDAJE A BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA

Člen združenia pri vstupe do SLA3D musí následne po úhrade členského vyjadriť písomnou formou súhlas so spracovaním osobných údajov v SLA3D v zmysle § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Člen združenia pri vstupe do SLA3D musí následne po úhrade členského vyjadriť písomnou formou súhlas s bezpečnostnou smernicou SLA3D.


V.        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto podmienky sú k dispozícii online na www stránke www.archery3d.sk a v tlačenej forme na sídle SLA3D.

2. Vzťahy člena združenia a SLA3D sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. V prípade, že tieto obchodné podmienky obsahujú ustanovenia, ktoré sú vo vzťahu ku spotrebiteľovi neprijateľnou obchodnou podmienkou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, takéto ustanovenia sa na vzťah zákazníka – spotrebiteľa a spoločnosti nebudú uplatňovať.

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

4. SLA3D si vyhradzuje právo zmeny, úpravy alebo doplnenia týchto obchodných podmienok, ktoré sú účinné okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke archery3d.sk. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou obchodných podmienok pred odoslaním každej objednávky alebo pred vykonaním akejkoľvek rezervácie.PROCES ZAKÚPENIA SLUŽBY A REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE ÚHRADU ŠTARTOVNÉHO ONLINE PLATOBNOU KARTOU


1. Predmet reklamácie, spôsob platby, spôsob dodania.
Predmetom reklamácie podľa týchto Reklamačných podmienok je služba zakúpená od predávajúceho (SLA 3D), t.j. úhrada štartovného na lukostreleckú súťaž online na súťaži zaradenej do súťažného kalendára SLA 3D a zverejnenom na stránke https://www.archery3d.sk/sutaze.
Úhrada štartovného je možná iba online, vopred, najneskôr deň pred organizovaním súťaže (ak organizátor neurčí inak), pomocou platobnej kreditnej, alebo debetnej karty Master Card, Visa.

Proces zakúpenia služby:
Kupujúci si vo vybranej súťaži, v ktorej je prihlásený, vyberie zo zoznamu osoby, za ktoré chce uhradiť štartovné. Následne po vypísaní svojich platobných údajov bude presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti ComGate, kde vyplní číslo platobnej karty. Po úspešnej úhrade bude status registrácií na súťaži zmenený na "uhradené". Osoby s takouto úhradou majú prednostné právo pri rannej registrácií na súťaži.

Spôsob dodania služby:
Kupujúci (účastník lukostreleckej súťaže) sa dozvie o prebehnutej úhrade za službu (štartovné) emailom, ako aj v zozname prihlásených na konkrétnu súťaž, zverejnenú na internetovej stránke https://www.archery3d.sk/sutaze.
Uhradené štartovné dovoľuje štartovať na danej súťaži.

2. Záručné podmienky
SLA 3D  zodpovedá kupujúcemu za to, že lukostrelecká súťaž (ďalej len služba), zverejnená na internetovej stránke https://www.archery3d.sk/sutaze, bude rozsahom spĺňať podmienky súťaže, ako aj zverejnený rozsah súťaže.  Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Ako doklad o záruke vystavuje SLA 3D ku každej zakúpenej službe nákupný doklad.

3. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady.

4. Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie:
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne - emailom na adresu: info@achery3d.sk s presným popisom závad reklamovanej služby.

5. Ihneď po uplatnení reklamácie je SLA 3D povinná posúdiť oprávnenosť reklamácie a vydať kupujúcemu potvrdenie o jej uplatnení.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu riadnym spôsobom, je predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Spôsoby vybavenia reklamácie tovaru
Ak kupujúci uplatní reklamáciu služieb (účasť na lukostreleckej súťaži) a reklamácia mu bola uznaná, peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 7 dní od dátumu vybavenia reklamácie.

7.Poskytovateľ platobnej brány:
- poskytovateľ platobnej brány: spoločnosť ComGate Payments, a.s.
- adresa poskytovateľa platobnej brány: Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, Česká republika
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
GDPR


Od 1.1.2020 začali platiť platiť nové pravidlá o ochrane osobných údajov (GDPR):

Názov občianskeho združenia:      Slovenská lukostrelecká asociácia 3D
Adresa:                                             Trnovec nad Váhom 1040,  925 71  Trnovec nad Váhom
zastúpená:                                        Ing. Peter Málek, predseda združenia
IČO:                                                   36075809
internetová stránka:                        www.archery3D.sk

 

Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR):

 

z ohľadom na povinnosť, ktorá vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES týmto informujeme, že sú Vaše osobné údaje v súvislosti s činnosťou "SLA 3D" spracovávané v nasledujúcom rozsahu: 

 Spracovávame tieto údaje: 

  1.      Meno, priezvisko, titul
  2.      dátum narodenia
  3.      rodné číslo
  4.      adresa
  5.      e-mail 
  6.      telefón 

Toto spracovanie je nutné pre riadny výkon činnosti športovej asociácie SLA 3D, bude vykonávané v súlade s platnou právnou úpravou, iba v nevyhnutnom rozsahu a po dobu, kedy bude ich spracovanie vyplývať z oprávneného záujmu športovej asociácie SLA 3D. 


Prihlasovanie na súťaž:

Prihlásením sa na súťaž udeľuje prihlasujúci (účastník súťaže, alebo jeho zákonný zástupca) súhlas

"Slovenskej lukostreleckej asociácii 3D (SLA 3D), IČO: 36075809, sídlom Trnovec nad Váhom 1040, 925 71 Trnovec nad Váhom 

a organizátorovi súťaže, ktorého identifikácia je uvedená v propozíciach súťaže

v zmysle § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, klubová alebo oddielová príslušnosť, kontaktný telefón, mail pre účely zorganizovania uvedenej súťaže a informovanie prihlásených,

s vyhotovením videozáznamu a fotografií súťaže a jej účastníkov na účely dokumentovania podujatia, kontroly dodržiavania pravidiel a propagácie podujatia a činnosti organizátora súťaže a Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D zverejnením na ich webových stránkach."Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba