MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLA 3D 2019
12.10.2019 - 13.10.2019 Horná Ves

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 07.10.2019 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 07.10.2019 - 11:55
Na súťaž je obmedzený maximálny počet súťažiacich na 240

Organizátor:

LK 3beč Partizánske
Riaditeľ súťaže - Martin Žember
Organizátor - Peter Mekýš, peter.mekys49@gmail.com, 0918 462 783.
Hlavný rozhodca - Michal Samuel

Adresa:

Chata Lomy, Horná Ves, Slovensko

Mapa:

GPS: 48.58, 18.5675


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: strieľa sa dľa pravidiel HDH IAA s národnými úpravami SLA3D 2019
(viď: http://archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia)

Počet terčov, systém streľby: 

I .deň: 2 kvalifikačné kolá: každý súťažiaci strieľa dva okruhy. Jeden dopoludnia, druhý popoludní. Okruhy A-20 terčov, B-20 terčov (divízia lukov strieľa na rovnakej trati). 

II. deň:  1 kvalifikačné kolo: dopoludnia strelci z jednej divízie strieľajú na rovnakom okruhu v skupinách podľa výkonnosti z 1.dňa (bude rozdelené, ktoré divízie budú strieľať na ktorých okruhoch, všetci strelci určitej divízie budú na rovnakom okruhu)


Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o kolík, strieľa sa po jednom strelcovi, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovačky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovačiek druhým a tretím členom skupiny.

Finálové kolo: iba pri divíziach s min. počtom 6 účastníkov, strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 kvalifikačných kôl. Finálové kolo strieľajú iba dospelí (seniori + veteráni). 


Skupiny: Maximálny  odporúčaný počet strelcov v skupine je 6-7 (4 pre kladkové luky); skupiny budú vopred pripravené organizátorom, pričom sa prihliada na výkonnosť lukostrelcov a priebežné poradie v Slovenskom pohári SLA3D. 

Počas súťaže nie je povolený pohyb na trati iným osobám, ako súťažiacim a osobám povereným organizátorom (rozhodcovia, riaditeľ preteku apod.). Sprievodné osoby nemajú povolený vstup na trať, ani nemôžu byť prítomné v skupinách strelcov (partneri, rodinní príslušníci, deti, kamaráti, sprievodné psy apod.). 

Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.


Vo vekových kategóriach je rozhodujúci vek k 1.1.2019. Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti a kadeti:
Deti budú strieľať v samostatných skupinách rozdelených podľa jednotlivých divízií luku. Deti do 12 rokov (vrátane) budú sprevádzané dospelou osobou, ktorú zabezpečuje organizátor. Rodičom, trénerom ďalším blízkym osobám nie je dovolené zdržiavať sa na trati spolu s deťmi, či inými súťažiacimi. 

Obmedzenie veku: Pre MSR deti sa môžu prihlásiť s vekom minimálne 8 rokov (nar. od 12.10.2011 a neskôr)

Za každé dieťa do 15 rokov veku, ktoré bude štartovať na MSR, je potrebné vypísať a odovzdať informovaný súhlas podpísaný rodičom (zákonným zástupcom). Súhlas je potrebné odfotiť a poslať organizátorovi mailom ešte pred súťažou.  
(tlačivo informovaného súhlasu na stiahnutie tu:  2019-10 Informovaný súhlas rodiča MSR.pdf    2019-10-informovany-suhlas-rodica-msr-new.docx )Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta). Organizátor odporúča kvôli náročnosti terénu pevnú obuv.

Na Majstrovstvách Slovenska SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Pretekár sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťažePokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.


KVALIFIKÁCIA NA MSR 2019 PROSTREDNÍCTVOM SP (určená na základe schváleného postupu na zasadaní predsedníctva SLA 3D z dňa 25.10.2018):

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Účasť na jednotlivých kolách Slovenského pohára SLA 3D je výhodou pri prihlasovaní na MSR, taktiež pri prihlásení po naplnení maximálneho počtu súťažiacich. Zámerom je, aby sa na MSR zúčastňovali strelci s najlepšími výsledkami a  taktiež sa týmto spôsobom podporila účasť strelcov na SP. 

Schválený postup a pravidlá pri prihlasovaní na MSR:Po zverejnení MSR do kalendára súťaží SLA 3D pre rok 2019 sa stanovil maximálny počet súťažiacich na 240. Prihlasovať sa bude možné ako doteraz neobmedzene pre držiteľov licencií SLA 3D. Po naplnení maximálneho počtu prihlásených sa ďalší záujemcovia - náhradníci môžu prihlásiť mailom najneskôr do 30.9.2019 na  malek@archery3d.sk. Následne poverený člen predsedníctva SLA 3D posúdi 1.10.2019 všetky takéto prihlášky a zašle ďalším záujemcom pozitívnu alebo negatívnu odpoveď. 

Ďalší záujemca (náhradník) musí splniť tieto podmienky: - musí mať absolvované min. 3 kolá SP v roku 2019 (započítava sa prvé až siedme kolo SP), zahraničný lukostrelec (náhradník) musí mať absolvované min. 1 kolo SP) - priemer na šíp z najlepšieho umiestnenia v SP musí byť vyšší ako najlepší priemer už prihlásených súťažiacich v rovnakej divízií, pohlaví a vekovej skupine. Strelec s nižším najlepším priemerom bude v danej divízií presunutý na miesto náhradníka. Pri posudzovaní priemerov a výmene náhradníkov za skôr prihlásených sa najskôr odsúvajú naposledy prihlásení bez účasti na SP. 

Prihlasovanie bude uzavreté 5 dní pred MSR (v pondelok 7.10.2019).

Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti, Kadet, Senior, Veterán

Štartovné:

Dospelí 30 €

kadeti 20 €

Deti 20 €

V štartovnom je 2x strava.

Obed pre doprovod v cene 5 EUR.  

V prípade, že nemáte záujem o jedlo, tak zľava na štartovnom je vo výške - 6 EUR. Nezáujem o stravu nahlásite pri prihlasovaní tak, že do kolónky "Počet obedov pre sprevádzajúce osoby" vypíšete záporné číslo: -1 

Program:

I.Deň:Sobota

Registrácia a tréning : 07:30 – 09:00

Slávnostné zahájenie: 09:15

Štart súťaže: 10:00  odchod na okruh A alebo B (podľa harmonogramu)

Obed: 13:00-14:30

Pokračovanie súťaže do dokončenia súťažných kôl (streľba na druhom okruhu, ako ráno).


II.Deň:Nedeľa

Štart súťaže: 09:00
Streľba na okruhu A alebo B podľa rozpisu (20 terčov každý).

Obed :13:00-14:00

14:30 Finálové kolo (v divíziach a kategóriách pri min. počte 6 účastníkov, finálové kolo strieľajú iba dospelí - seniori + veteráni. Finálové kolo nestrieľajú kadeti a deti.), strieľa sa na 6 terčov, bodová hodnota je 12, 10, 8, 5, 0. Nástrel sa pripočítava k nástrelu z 3 okruhov.

17:00- vyhlásenie výsledkov a záver MSR

Ocenenie:

Medaily a poháre bez ohľadu na počet prihlásených v danej divízií a kategórií. 

Vyhodnotenie:
Majstrovstvá Slovenska SLA 3D:  udeľujú sa poháre pre 1., 2. a 3. (pre členov SLA3D)

Majstrovstvá Slovenska SLA 3D s medzinárodnou účasťou:  udeľujú sa medaily pre 1., 2. a 3. (bez ohľadu na národnosť). 

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D Antidopingová agentúra
Máme členov v
World Archery European archery association 3D Slovenský lukostrelecký zväz
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba