SLOVENSKÝ POHÁR SLA 3D 2022 - 6.kolo
20.08.2022 - 20.08.2022 Fiľakovo

Prihlásenie:

Na súťaž je možné prihlásiť sa do 18.08.2022 - 12:00, online odhlásenie je možné len do 18.08.2022 - 20:01

Organizátor:

Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok
Organizátor -
Riaditeľ súťaže -
Hlavný rozhodca -
Technický delegát - F.Schwarz, M.Karas, P.Dobiáš,M.Málek,P.Vilím, A.Száraz,J.Žitňanský, R.Paškuliak,J.Harabinová - dľa účasti.

Adresa:

Mapa:

GPS: 0, 0


Otvoriť mapu

Pravidlá:

Súťažné pravidlá: 

Súťaží sa podľa medzinárodných pravidiel HDH - IAA pre 3D lukostreľbu, platnými od 1.1.2022podľa ustanovení Súťažného poriadku SLA 3D 2022.. Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať Bezpečnostnú smernicu SLA 3D

(Hlavné zmeny pravidiel pre rok 2022 oproti predchádzajúcim rokom nájdete tu: https://www.archery3d.sk/blog/hlavne-zmeny-v-pravidlach-pre-slovensky-pohar-msr-2022)


Počet terčov: 28, 30, 32 alebo 34  (podľa počtu prihlásených a možností organizátora)
 
Počet výstrelov na terč: 1, pri výstrele je potrebný dotyk strelca o strelecký kolík, maximálny čas na výstrel: 90 sekúnd

Bodovanie výstrelov: 11, 10, 8, 5, 0 (stačí aj dotyk čiary na zapísanie vyššej bodovej hodnoty). Pri zapisovaní do bodovacej tabuľky je povinné priebežne spočítavať body. Zapisuje sa do dvoch bodovacích tabuliek.
Na bodovanie zásahov v SP sa používa aj online bodovačka - pre Androidy je potrebné stiahnúť si aplikáciu Ijász.net. V prípade, že je v skupine aj mobil s online bodovačkou, tak sa zapisuje 1x do mobilu a 1x na papier.


Počet kolíkov na trati:

V prípade, že na danú súťaž SP SLA 3D je prihlásených 150 a viac súťažiacich, organizátor je povinný postaviť súťažnú trať s dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť pre všetky terče na celej súťažnej trati.

V prípade, že je prihlásených 149 a menej súťažiacich, organizátor môže postaviť súťažnú trať s jedným, alebo dvoma streleckými kolíkmi na jednu vzdialenosť, avšak rovnako pre všetky terče na celej súťažnej trati. 


Skupiny: 
Rozdelenie do skupín vykoná organizátor súťaže pred súťažou. Každá skupina musí mať najmenej troch strelcov. Maximálny počet strelcov je osem a určuje ho organizátor súťaže s ohľadom na plynulý priebeh súťaže. Do jednej skupiny je možné zaradiť maximálne štyroch strelcov kladkových lukov od červeného kolíka pre jednokolíkové trate a maximálne šiestich pre dvojkolíkové trate. Skupiny sú tvorené spôsobom určeným Súťažný poriadkom SLA 3D. Skupiny lukostrelcov určené organizátorom sú záväzné a nemenné. Svojvoľná zmena skupiny bude znamenať diskvalifikáciu súťažiaceho.


Rozhodujúci dátum na zaradenie do vekovej kategórie: 
O zaradení do vekovej skupiny dlhodobej súťažnej série rozhoduje vek k 1.kolu súťažnej série SP (t.j. 26.3.2022). Je možné strieľať vo vyššej vekovej kategórií (napr. dieťa v kadetoch, kadeti a veteráni v dospelých). Všetky kolá je potrebné strieľať v jednej vekovej kategórií, inak sa body nebudú započítavať.

Deti:
Deti sa môžu zúčastniť súťaže len v sprievode rodiča alebo ním poverenej dospelej osoby. Do prihlasovacieho formulára sa vypisuje meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby. Pokiaľ táto sprevádzajúca osoba je strelec, tak tam vypíše svoje číslo licencie + meno (napr. SVK0456 - Janko Mrkvička), alebo ak je sprevádzajúca osoba nestrelec, tak tam vypíše meno - nestrelec (napr. Janko Mrkvička - nestrelec). Týmto spôsobom sa budú organizátorovi jednoduchšie robiť skupiny a podľa toho bude vedieť, kto strieľa a kto nestrieľa.

Fair Play: Pri registrácii prebehne základná kontrola náradia hlavným rozhodcom v zmysle platných pravidiel. Na registráciu je potrebné prísť s kompletnou súťažnou výbavou.

Bezpečnosť: Za užívanie alkoholu pred súťažou a počas súťaže je okamžitá bezpodmienečná diskvalifikácia. Fajčenie je povolené iba na vyhradených stanoviskách. Bezpečnostné pravidlá na trati sú povinné dodržiavať aj sprevádzajúce osoby. Sprevádzajúce osoby detí musia dodržiavať podmienky pohybu na trati stanovené súťažným poriadkom (viď bod 10.2). 

Účastníci súťaže v kamuflážnom oblečení musia mať na sebe prvky s vysokou viditeľnosťou (napr. reflexná vesta).

Všetci štartujú na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať pokyny organizátora.

--------------------------------------------------------------

Celkové hodnotenie Slovenského pohára SLA 3D 2022:
Slovenský pohár má 8 kôl vrátane finálového kola. Pre celkové hodnotenie je potrebná účasť aspoň na štyroch súťažiach. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú body za 4 najlepšie umiestnenia. V prípade rovnosti bodov je ďalším kritériom vyhodnotenia priemer na šíp z týchto štyroch najlepších umiestnení.

Bodovanie do celkového hodnotenia SP: 
1.miesto: 30 bodov
2.miesto: 25 bodov
3.miesto: 21 bodov
4.miesto: 18 bodov
5.miesto: 15 bodov
6.miesto: 12 bodov
7.miesto: 9 bodov
8.miesto: 6 bodov
9.miesto: 3 body
10.miesto: 1 bod

Vo všetkých vekových kategóriach a divíziach lukov budú prví traja z celkového hodnotenia na finálovom kole vyhodnotení pohármi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Na súťažiach Slovenského pohára SLA 3D bude prítomný hlavný rozhodca delegovaný SLA 3D.

Na prihlásenie na súťaž je povinná platná členská licencia SLA 3D pre aktuálny rok. Info o získaní licencie tu: http://archery3d.sk/ako-ziskat-licenciu-sla3d . Súťaže sa môžu zúčastniť zahraniční lukostrelci, ktorí sú členmi partnerskej organizácie SLA 3D (napr. Česká 3D Lukostřelba – CZExxxx; AUTxxxx; HUNxxxx; POLxxxx).

Súťažiaci sa môže zo súťaže odhlásiť najneskôr do dátumu a času uvedeného v propozíciach súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, je súťažiaci povinný uhradiť organizátorovi výšku stravnej jednotky, ak ho o to požiada. 


Súťaž spoluorganizuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D a je organizovaná podľa jej bezpečnostných, športových a organizačných štandardov.Divízie:

HU, CU, TRLB, TRRB, OL, CRB, BB, PBHB, CB

Vekové kategórie:

Deti do 12,99, Kadet 13+, Senior 18+, Veterán 55+

Štartovné:

Deti:          6 EUR

Kadeti:      8 EUR

Dospelí, veteráni:  12 EUR

Aktívni športovci do 23 rokov môžu uskutočniť úhradu štartovného aj poukážkami na štartovné zdarma vydanými SLA 3D pre rok 2022.

V cene štartovného nie je obed. Organizátor je povinný zabezpečiť možnosť objednania si stravy k danému podujatiu. Cenu a rozsah stravy musí organizátor zverejniť v propozíciach súťaže najneskôr 3 týždne pred konaním súťaže.

Obedy:

Štartovné neobsahuje obed. Cena každého obedu: 0,00€

Druh obedu: Informácie o druhu a cene stravy doplníme dodatočne, resp. v prípade záujmu o bližšie informácie o strave kontaktujte organizátora.

Program:

Registrácia:     08:30 - 10:00 hod.

Tréning:          08:30 - 09:45 hod.

Zahájenie, organizačné a bezpečnostné pokyny: 10:00 - 10:15 hod.

Štart súťaže:  10:30 hod.

Obed:              14:00 hod.

Vyhodnotenie:  15:00 hod.

Ocenenie:

Oceňuje sa medailami, ocenení sú prví traja v každej divízii luku a vekovej kategórii  podľa pohlavia. 


Na kvalitnejšie vybavenie 3D terčami na Slovenskom pohári SLA 3D nám prispelo dotáciou zo štátneho rozpočtu na šport: 

 

Ubytovanie:

Iné:

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba