SLA3D
Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Hlavný partner SLA3D:

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií - nové povinnosti pre naše lukostrelecké kluby

Vážení predsedovia klubov,

väčšina z vás sa asi viac venuje tréningom v lukostreľbe, či práci s mládežou, ako štúdiom zákonov. A je tu termín 30.6.2019, dokedy musíte niečo stihnúť urobiť. Rád by som vás chcel upozorniť na nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, medzi ktoré patria aj naše lukostrelecké kluby. Podstatou tohto zákona je to, že sa urobí nový jednotný register mimovládnych neziskových organizácií, v ktorom už budú figurovať okrem názvu, sídla, stanov aj informácie o štatutárnom orgáne vášho lukostreleckého klubu. A tým zvyčajne býva predseda klubu.

Dodnes bola situácia vlastne taká, že ak ste šli vybavovať niečo do banky, tak ako predsedovi klubu stačila zápisnica overená zapisovateľom a overovateľom zápisnice. A ich podpisy nemuseli byť overené. Tak sa to mohlo veľmi ľahko zneužiť. Od teraz bude v registroch uvedený aj predseda klubov, takže sa to všetko sprehľadní. Tento zákon ja osobne preto vnímam pozitívne.

Aká je situácia a čo musíte urobiť:

Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré sú neziskovými organizáciami (t.j. nie sú obchodnými spoločnosťami). Neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje do registra MNO do 30.6.2019.

Nový zákon o registri MNO zavádza nový, jednotný register mimovládnych neziskových organizácií, ktorými sú:

 • nadácie,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • neinvestičné fondy,
 • občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
 • organizácie s medzinárodným prvkom,

Pre existujúce organizácie nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie chýbajúcich údajov do registra. Ak v registri MNO nebudú do 30.6.2019 doplnené úplné údaje (napr. chýbajúci štatutárny orgán), tak takáto organizácia nebude môcť prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy, asignácia podielu zaplatenej dane, ani príspevky od STZ) a nakladať s verejným majetkom až dovtedy, kým tieto údaje nedoplní. Keďže väčšina lukostreleckých klubov má právnu formu občianskeho združenia, prinášame podrobnejšie informácie pre túto právnu formu.

Občianske združenia sú povinné :

 1. oznámiť MV SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Oznámenie zaslané do 30.6.2019 je bez poplatku, po tomto termíne je spoplatnené sumou 16,50€.
 1. Pri zmene stanov: Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov, združenie, je povinné MV SR písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripoja vo dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám.

 2. Pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu (oznámených podľa vyššie uvedeného bodu 1.): predložiť MV SR dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a súčasne aj novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.
 3. Povinnosť uvádzať názov a označenie právnej formy (ak už nie je súčasťou názvu), adresu sídla a IČO v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Do registra MNO je možný aj zápis dobrovoľných údajov : oznámenie webového sídla, ktorá by bola následne zverejnená pre všetkých v registri MNO. zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do registra, ak je ich cieľom alebo predmetom činnosti tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: 1. kultúrnych a duchovných hodnôt, 3. životného prostredia, 4. ľudských práv, 5. zdravia, 6. sociálnych služieb a sociálnej pomoci, 7. vzdelávania, 8. vedy, výskumu a vývoja, 9. telovýchovy, 10. dobrovoľníctva, 11. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Je nutné zároveň aj skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne oznámiť ich zmenu.

Ohlásenie informácií je možné dvomi spôsobmi:

 • písomne na adresu príslušného registrového úradu (kontakty nájdete tu),

 • Adresa pre písomné oznámenie údajov za občianske združenie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29**

 • elektronicky – vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Verím, že vám táto informácia pomohla a všetko vpohode stihnete urobiť. Samozrejme, ak sa vám teraz nechce, nemusíte to posielať. Ale teraz je to bezplatné a ak napr. žiadate 2% z daní, tak to musíte urobiť.

V prípade dotazov ma môžete kontaktovať.

Ďakujem!

Ing. Peter Málek - hospodár združenia


(v článku boli použité údaje zo zákona 346/2018 Z.z., so súhlasom informácie z článku na www stránke Slovenského tenisového zväzu, informácie z Ministerstva vnútra SR - odboru všeobecnej vnútornej správy).

Posted in Komunikačná komisia, Hospodárska komisia on jún 21, 2019

Odporúčame:
Sme členmi
European archery association 3D


Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba