Výročná členská schôdza 2023

Milí členovia SLA 3D,

dňa 17.11.2023 prebehla vo Zvolene Výročná členská schôdza SLA 3D.

Na schôdzi sa zúčastnili predsedovia a zástupcovia klubov i individuálnych členovia. Celkovo tak bolo zúčastnených, či zastúpených 474 našich členov.

20231117_110858.jpg

Počas 8-hodinového rokovacieho maratónu sa prerokoval bohatý progam.

Doterajšie vedenie SLA 3D vyhodnotilo činnosť SLA 3D v roku 2023
https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c1-sprava-o-cinnosti-sla-3d-2023.pdf

Hospodár združenia predniesol správu o hospodárení za rok 2023
https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c2-sprava-o-hospodareni-sla-3d-za-rok-2023.pdf

Revízor združenia v zastúpení informoval o Správe o kontrole hospodárenia 2023
https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c3-sprava-o-kontrole-hospodarenia.pdf

a predseda združenia p.Peter Málek predniesol Odpočet práce končiaceho predsedníctva za roky 2019-2023 https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c4-odpocet-prace-konciaceho-predsednictva-sla3d-2019-2023.pdf

Prebehli voľby nového predsedu, členov predsedníctva SLA 3D, ako aj revízora.

Za nového predsedu SLA 3D bol zvolená:
Jana Harabinová

Za členov predsedníctva SLA 3D boli zvolení:
Michal Hricišin
Tibor Lévay
Eduard Novotný
Jozef Žitňanský

Za revízora SLA 3D bol zvolený:
Peter Málek

20231117_133643.jpg

Nová predsedníčka združenia poďakovala predchádzajúcemu vedeniu za kvlaitnú a zodpovednú prácu a pristúpila k oboznámeniu členov Výročnej členskej schôdze s plánom činnosti pre rok 2024 :

20231117_133728.jpg

Správou o pláne činnosti pre rok 2024 https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c5-plan-cinnosti-sla-3d-2024.pdf a rovnako Plánom rozpočtu pre rok 2024 https://archery3d.sk/storage/app/media/uploaded-files/priloha-c6-plan-rozpoctu-sla-3d-2024.pdf

V popoludňajších hodinách sme pristúpili k diskusií k vopred vybraným bodom,vyhodnotila sa úroveň organizácie kôl SP i MSR ,schvaľovali sa pravidlá, štartovné do SLA 3D, na SP a MSR.

Diskusia k vopred zaslaným bodom: Po diskusií boli prijaté tieto uznesenia:

 • VČS žiada predsedníctvo o zavedenie podmienok a kľúča pre spájanie divízií na MSR do riadiacej dokumentácie pre rok 2024.VČS

 • VČS žiada Predsedníctvo o doplnenie do smernice o udeľovaní VT.Prideľovanie I. a II. VT je možné na základe výsledkov MSR započítaných ako 3 súťaže, alebo na základe výsledkov z vybraných vrcholových súťaží v susedných krajinách: Maďarsko, Česká republika, Rakúsko - na základe vopred podanej žiadostio výnimku.

 • VČS žiada predsedníctvo povoliť elektronických cigariet aj na súťažiach bez fajčiarskych miest na trati. V propozíciách súťaží musí byť uvedený údaj, či na trati budú miesta pre fajčenie.Zaviesť do praxe sankciu okamžitého vylúčenia zo súťaže za porušenie zákazu fajčenia.

 • VČS žiada predsedníctvo doplniť školenia rozhodcov o konkrétne činnosti a povinnosti rozhodcu a o výcvik rozhodcov v asertívnom riešení sporných situácií.
 • VČS žiada predsedníctvo o zmenu formátu Slovenského pohára : Každé nepárne kolo Slovenského pohára by sa organizovalo podľa pravidiel HDH IAA. Všetci strieľajú na 1 šíp.Každé párne kolo Slovenského pohára by sa organizovalo podľa pravidiel WA s nasledujúcimi obmedzeniami: - divízie zostávajú rovnaké ako podľa HDH pravidiel.
 • VČS žiada predsedníctvo zaviesť do súťažného poriadku na rok 2024 princíp prednostného prihlasovania na súťaže SP a MSR pred členmi bez pridelenej výkonnostnej triedy.

 • Štartovné na SP 2024 a mení na : Deti: 8 EUR/ Kadeti: 10 EUR/ Dospelý:14 EUR (cena bez stravy).
 • štartovné na MSR 2024 zostáva bez zmeny: Deti: 15 EUR/ Kadeti: 20 EUR/ Dospelý: 30 EUR (cena bez stravy)

20231117_171632.jpg

Vybrali sa títo organizátori MSR a SP v nasledovných termínoch:

MSR SLA 3D 2024

LK Spišské Vlachy , termín : 27.-28.7.2024

Slovenský pohár 2024

 1. Kolo 23.3.2024 LK BAKA
 2. Kolo 13.4.2024 Horné Huščie 3D
 3. Kolo 04.5.2024 Route 66
 4. Kolo 01.6.2024 LK Bašta
 5. Kolo 06.7.2024 LK Epirus
 6. Kolo 17.8.2024 LK Dobšiná
 7. Kolo 14/21.9.2024 LK Fiľakovskí vlci - ešte upresnia
 8. Kolo 5.10.2024 LK Topoľ - FINÁLE

VŠETKY PODROBNÉ DOKUMENTY Z VČŠ nájdete v Riadiacej dokumentácií https://www.archery3d.sk/riadiaca-dokumentacia

VIDEO ZÁZNAM z VČS:

Priebeh VČS je nahraná na našom youtube: https://www.youtube.com/@slovenskalukostreleckaasoc2688/streams

Jana Harabinová

(c)fotografie Katarína Žitňanská :-)

Posted in Dianie v SLA3D on nov 20, 2023

Partneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba